Registrace uživatele
Rybáři.cz Vám pomáhají být ve spojení a sdílet informace s ostatními rybáři
Níže uvedené Podmínky užití upravují pravidla užívání sociální sítě Rybáři.cz, která je dostupná na adrese (URL) http://www.rybari.cz (dále jen „sociální síť“).

1. Sociální síť je provozována za účelem udržování kontaktů a sdílení informací v rámci komunity rybářů České republiky. Veškeré informace jsou provozovatelem shromažďovány do elektronické databáze, přičemž některé části sociální sítě jsou přístupné všem návštěvníkům včetně těch, kteří nejsou registrováni.

2. Základní podmínkou čerpání služeb sociální sítě je registrace uživatele. Registrace uživatele je dobrovolná a bezplatná; registrací získá uživatel přístupová práva do neveřejné části sociální sítě, a to na dobu neurčitou. Při registraci je uživatel povinen vyplnit své skutečné jméno a příjmení.

3. Osobní údaje získané při registraci, stejně tak i osobní údaje vložené do elektronické databáze uživateli při využívání služeb demo stránek, chrání provozovatel v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit provoz sociální sítě na dobu nezbytné údržby v délce maximálně 24 hodin v jednom kalendářním měsíci; práce budou prováděny přednostně v nočních hodinách v rozmezí 0.00 hod. až 04.00 hod. tak, aby byl minimalizován dopad na registrované uživatele.

5. Uživatel není oprávněn žádným způsobem manipulovat s obsahem serveru nebo se pokoušet o neoprávněný přístup do neveřejné nebo administrátorské části sociální sítě.

6. Registrovaným uživatelům je výslovně zakázáno zveřejňovat v rámci sociální sítě obsah erotického nebo podvodného charakteru, prezentovat obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy, nebo ohrožoval či porušoval práva třetích osob, anebo byl v rozporu či nesouvisel s účelem provozování sociální sítě. Registrovaní uživatelé plně zodpovídají za obsah zveřejněných informací a nesou v plné míře následky plynoucí z ohrožení nebo porušení práv třetích osob v důsledku neoprávněného zveřejnění informací.

7. Provozovatel nezodpovídá za zveřejněný obsah prezentovaný jménem registrovaných uživatelů a vyhrazuje si právo odstranit i bez souhlasu registrovaného uživatele zveřejněné informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy či jeho oprávněnými zájmy. Provozovatel není odpovědný za případné chyby nebo jiné následky, které mohou vzniknout při komunikaci mezi sociální sítí a registrovaným uživatelem.

8. Nerespektováním Podmínek užití se uživatel vystavuje možnosti, uplatnit vůči němu ze strany provozovatele sankce, a to v podobě omezení, nebo zrušení přístupových práv bez náhrady a znamenající v konečném důsledku zánik registrace. Nároky provozovatele na náhradu škody vzniklé porušením těchto pravidel uživatele nejsou v žádném případě dotčeny.

9. Pravidla užívání jsou platná a účinná dnem 1. 2. 2014.